İnsan, sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır. Hak kavramı evrensel bir kavramdır. Kısaca hak; ‘hukuk kurallarının kişilere tanıdığı yetki’ olarak tanımlanabilir. Hasta hakları da temel insan haklarından birisidir.

Hak ve sorumluluklarınızı bilmeniz sizlere sunduğumuz sağlık hizmetinin kalitesini yükseltecek ve sizin sağlığınızın korunmasını sağlayacaktır. Sorumluluklarınızı da hatırlatarak haklarınızı korumayı taahhüt ediyoruz. Hak ve sorumluluklarınızla ilgili sorularınızı hizmet aldığınız kişiye, hekiminize ya da ilgili yetkililere sorabilirsiniz.

Haklarınız

 • Yaşam hakkından her ne suretle olursa olsun vazgeçilmeyeceğini bilme.
 • Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetleri ve koruyucu sağlık hizmeti alma.
 • Irk, inanç, renk, ulusal köken, dil, soy, din, cinsiyet, cinsel eğilim, medeni durum, yaş, sakatlık, sağlık güvencesi, ekonomik ve sosyal durum, ayrımı yapılmadan tıbbi bakım ve tedavi hizmeti alma.
 • Tıbbi etik kurallar, uluslararası kalite standartları, teknoloji, konfor ve insan ilişkileri açısından tatmin edici seviyede hizmet alma.
 • Hizmetlerde öncelik hakkının yasa ve tıbbi kriterlere dayalı, objektif olarak verildiğini bilme.
 • Hizmet alınan kişilerin isimlerini, kimliklerini ve mesleki unvanlarını bilme. Bilgilendirildikten sonra hizmet alacağınız hekimi, sağlık personelini, sağlık kurumunu ve tedavi yöntemini seçme ve değiştirme
 • Sağlık durumunuz, uygulanacak tıbbi işlemler, işlemlerin faydaları ve sakıncaları, hastalığımın seyri ve alternatif tedavi seçeneklerine yönelik, anlaşılacak şekilde, değerlerinize, inançlarınıza, yaşam felsefenize saygılı, ruhi durumunuza uygun nazik bir ifade ile bilgi alma.
 • Hizmet sürecine yönelik Özel Polatlı Can Hastanesi ile diğer sağlık ya da eğitim kurumları arasındaki ilişkiyi bilme.
 • Kanunların izin verdiği ölçüde tıbbi kayıtları inceleme ve gerekli hallerde düzeltilmesini isteme.
 • Gerektiğinde tercüman desteği talep etme.
 • Hizmet alım süreçlerimde her türlü gizlilik ilkelerine, görsel ve işitsel mahremiyet esaslarına özen gösterilmesini isteme.
 • Hastane kuralları çerçevesinde refakatçi bulundurma ve ziyaretçileri belirleme.
 • Tıbbi belgeler, ödeme kaynağı ve tüm iletişim bilgilerinin kanun ile müsaade edilen haller dışında ölümden sonra bile gizli tutulmasını isteme.
 • Sağlık Bakanlığı'nın, sizin ya da yasal temsilcinizin onayı olmaksızın araştırma veya eğitim amaçlı tıbbi müdahale yapılmayacağını, araştırmaya katıldığında yine rızanız alınarak isminizin açıklanacağını bilme.
 • Acil durumlar dışında ve kanunda belirtilen usullere göre her türlü teşhis yöntemi ve tedaviye başlanmadan önce onay verme.
 • İstekleriniz dile getiremez hale geldiğinizde önceden belirlediğiniz organ, doku nakli vericisi olma gibi taleplerinizin yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirileceğini bilme.
 • Yasaların izin verdiği ölçüde tedaviyi reddetme ve bu kararınızın tıbbi sonuçları hakkında bilgilendirilme.
 • Ağrınızın değerlendirilmesini ve uygun yöntemle giderilmesini isteme.
 • Hekimim gerekli gördüğünde ya da talebiniz üzerine diğer hekimlere danışma.
 • Can ve mal güvenliğinizin sağlanmasını için tehlike ve suiistimalden korunma.
 • İmkânlar ölçüsünde dini vecibelerinizi yerine getirme, sosyal ve psikolojik destek alma.
 • Şikâyet, teşekkür ya da önerilerinizi bildirme, yasal haklarız saklı kalmak üzere şikâyetinizin gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ve sonucuna yönelik bilgilendirilme.
 • Tedavi sırasında fiziksel, manevi veya psikolojik zarar görürseniz tazminat alma.


Sorumluluklarınız

 • Mevcut şikâyetleriniz, geçirdiğiniz hastalıklar, uygulanan tedaviler, kullandığınız ilaçlar ve sağlığınız ile ilgili diğer tüm bilgileri zamanında ve doğru olarak bildirme.
 • Tedavi süreci boyunca beklenmeyen değişiklikleri, oluşabilecek uyumsuzlukları hekiminiz ve diğer sağlık çalışanlarına bildirme.
 • Bakım ve tedaviye en geniş ölçüde katılma, her konuda tüm çalışanlarla işbirliği içinde olma.
 • Yapılacak işlemler, tedavi, ilaçlar ile ilgili tavsiyeler ve sizden beklenenleri anlamadığınızda mutlaka sorma, uygulamanız söz konusu olamayacaksa hekiminize ve diğer sağlık çalışanına bu durumu bildirme.
 • Önerilen tedavi planını uygulamayı reddettiğinizde bu tercihinize bağlı karşılaşacağınız sonuçları kabul etme.
 • Hekiminiz ve diğer sağlık çalışanlarına ağrınızı bildirme, ağrınızın giderilmesi sürecinde işbirliğinde bulunma.
 • Kurumun belirlediği ziyaretçi, refakatçi bulundurma gibi kural ve uygulamalara uyma.
 • Acil durumlar dışında randevularınızın tarih ve saatine uyma ve değişiklikleri bildirme.
 • Sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerinizdeki değişiklikleri zamanında bildirme.
 • Bulaşıcı hastalık halinde uygun zaman ve koşullarda Özel Hastaneler Yönetmeliği'ne göre transfer edilme.
 • Sağlık giderlerinizi karşılayacak kurumu bildirme, acil müdahalelerde daha sonra olmak koşulu ile gerekli resmi belgeleri sağlama.
 • Tetkik ve tedavi giderlerini belirlenen süre içinde ödeme.
 • Diğer hastalar, aileleri ve çalışanlara saygılı olma, gürültüyü ve karışıklığı kontrol etmeye yardımcı olma.
 • Uygun görülmeyen ve tedavi planınızda bulunmayan uygulama ya da ilaç talep etmeme.
 • Diğer hastalar, aileleri, çalışanlar ve kurumun eşyalarına tahrip etmeme, tahrip durumunda bedelini ödeme.